top of page
pattern-curaj-01-01-01.png

Statutul Partidului Curaj pentru România

Actualizat conform Deciziei nr.1/20.10.2023 a Comitetului de Iniţiativă

Art.1 Denumire

Partidul Curaj pentru România este un partid politic, persoană juridică de drept public, organizat în conformitate cu prevederile Constituției României, republicată, și ale Legii nr.14/2003 a partidelor politice, republicată.

Reprezentanții publici ai CURAJ devin exponenți ai principiilor și valorilor prevăzute prinprezentulStatut,precumșiai programului politicșiaiprogramului electoralasumatede CURAJ.

 

Art.2 Semnul permanent şi semnul electoral

Semnul permanent al partidului este reprezentat de cuvântul „CURAJ” scris cu majuscule (font Montserrat Bold), deasupra acestuia aflându-se un semn grafic reprezentat de 7 săgeți, fiecare în formă geometrică regulată cu laturi egale, îndreptate în direcția dreapta sus cu o înclinație de 30 grade, în formație de hexagon. Atât cuvântul CURAJ cât și semnul grafic au culoarea RGB: 0/51/161 sau CMYK: 100/85/0/0. Semnul permanent al partidului apare pefundal alb și este inscripționat pe toate materialele și documentele oficiale ale partidului.

 

Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent, cu excepția cazului în care Biroul Permanent Național decide folosirea unui semn electoral diferit de semnul permanent.

 

Art.3 Sediul

Sediul central al Partidului CURAJ este în Municipiul București, strada Jean Louis Calderon, nr.17, et.2, ap.6, Sector 2, România.

Sediul central poate fi modificat prin hotărâre a Biroului Permanent Național, iar sediile filialelor județene pot fi stabilite și modificate de către Birourile Permanente Județene, în conformitate cu Regulamentul Intern.

 

Art.4 Prevederi generale

Activitatea Partidului CURAJ este desfășurată în temeiul Legii nr.14/2003 a partidelor politice,republicată (denumităîncontinuare, încuprinsul prezentului Statut,Legea nr.14/2003), a prezentului Statut, a Regulamentului Intern, precum și a hotărârilor organelor de conducere de la nivel național, județean, regional și local.

Statutul poate fi modificat de către Congresul Național, la propunerea Consiliului Politic

În scopul punerii în aplicare și dezvoltării normelor incluse în prezentul Statut, Consiliul Politic Național adoptă Regulamentul de Funcționare al Biroului Permanent Național, iar Biroul Permanent Național adoptă toate celelalte Regulamente Interne ale Partidului CURAJ la propunerea Secretariatului General.

Hotărârile organelor de conducere ale Partidului CURAJ de la nivel național sunt adoptate cu respectarea Statutului și a Regulamentelor Interne.

Hotărârile organelor de conducere ale Partidului CURAJ de la nivel regional, județean și local sunt adoptate cu respectarea Statutului, a Regulamentelor Interne și a hotărârilor organelor de conducere de la un nivel superior.

 

La nivel internațional, Partidul CURAJ poate intra în alianțe sau se poate afilia unor structuri politice europene sau internaționale.

Cap. I - Dispoziții generale

Cap. II - Scopul, obiectivele și principiile

Cap. III - Parcursul membrilor în partid

Cap. IV.1 - Organizare principii generale

Cap. IV.2 - Organizare teritorială

Cap. IV.3 - Organizare la nivel local

Cap. IV.4 - Organizare la nivel județean

Cap. IV.5 - Organizare la nivel regional

Cap. V - Organizare națională

Cap. VI - Desemnarea candidaților

Cap. VII - Reprezentanții publici

Cap. VIII - Relația cu alte entități

Cap. IX - Politica de alianțe și reorganizarea

Cap. X - Administrarea activelor și finanțele

Cap. XI - Procedura disciplinară

Cap. XII - Alte structuri

Cap. XIII - Dispoziții tranzitorii

Cap. XIV - Dispoziții finale

bottom of page